SFS 2009:427 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

090427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1980:578) om ord-

ningsvakter ska ha följande lydelse.

11 §

En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller

hon på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds person-
liga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för
beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:427

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009