SFS 2009:428 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

090428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten
hos vissa regionala alarmeringscentraler;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1981:1104) om verk-

samheten hos vissa regionala alarmeringscentraler ska ha följande lydelse.

4 §

Den som är eller har varit verksam hos en alarmeringscentral som

anges i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verk-
samheten har fått veta om sådant som har yttrats vid telefonsamtal som avses
i 2 § och som rör en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller
som rör förhållanden av betydelse för rikets försvar, folkförsörjningen eller
förebyggandet och beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:428

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009