SFS 2009:431 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

090431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl.
att delta i totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1982:1004) om skyldig-

het för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen ska ha följande lydelse.

7 §

Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått kännedom om

en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för
totalförsvaret eller annars för rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller ut-
nyttja vad han eller hon har fått veta.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:431

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009