SFS 2009:432 Lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning

090432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk-
och bostadsräkning;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (1984:531) om 1985 års

folk- och bostadsräkning ska ha följande lydelse.

24 §

Både Statistiska centralbyrån och kommunernas granskningsorgan

ska vid tillämpningen av denna lag se till att de uppgiftsskyldiga inte
betungas onödigt.

Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:432

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009