SFS 2009:433 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

090433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 a § skollagen (1985:1100)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 a §

2

Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen ska på soci-

alnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I
fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2
a kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och av offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:415.

SFS 2009:433

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009