SFS 2009:434 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

090434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 och 17 §§ förvaltningslagen

(1986:223)

2 ska ha följande lydelse.

16 §

En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har

tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av
10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

17 §

Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller

annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom nå-
gon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att
yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett

1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse el-

ler om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,

2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, be-

tygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det
inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,

3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genom-

föra beslutet i ärendet, eller

4. om avgörandet inte kan uppskjutas.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom van-

ligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av

10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 2003:246.

SFS 2009:434

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009