SFS 2009:435 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

090435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 16 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.

16 §

2

Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till enskilda

medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som
de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara
till nackdel för föreningen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om

det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,

2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om fören-

ingen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplys-
ningar om föreningens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorerna i en förening som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldiga att på begäran lämna upplys-
ningar om föreningens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:1184.

SFS 2009:435

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009