SFS 2009:436 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

090436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

41 §

2

Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen har tagit del av uppgifter, får inte obehöri-
gen röja eller utnyttja dem, om de avser

1. affärs- eller driftsförhållanden,
2. förhållanden av betydelse för landets försvar, eller
3. säkerhets- och bevakningsåtgärder som avser transport eller förvaring

av sådana radioaktiva ämnen som anges i rådets direktiv 2003/122/Euratom
av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med
hög aktivitet och herrelösa strålkällor

3.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:340.

3 EUT L 346, 31.12.2003, s. 57 (Celex 32003L0122).

SFS 2009:436

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009