SFS 2009:438 Lag om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.

090438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:695) om vissa
internationella åtaganden mot tortyr m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1988:695) om vissa in-

ternationella åtaganden mot tortyr m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Den som ansvarar för en frihetsberövad ska lämna kommittéerna det

biträde som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Denne ska där-
vid ge kommittéerna

1. tillträde till och möjlighet att fritt förflytta sig inom de platser där perso-

ner som berövats sin frihet är placerade,

2. möjlighet till enskilda samtal med frihetsberövade personer och med

andra som kan ge upplysningar om en sådan persons behandling, och

3. information som behövs för att syftet med besöket ska kunna uppnås.
Upplysningar och information som avses i första stycket får lämnas utan

hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:511.

SFS 2009:438

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009