SFS 2009:439 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

090439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

26 §

Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får

inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om
någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:439

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009