SFS 2009:441 Lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

090441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och
bostadsräkning år 1990;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1989:329) om en folk-

och bostadsräkning år 1990 ska ha följande lydelse.

5 §

2

Statistiska centralbyrån ska se till att de uppgiftsskyldiga får in-

formation om folk- och bostadsräkningen.

Informationen ska avse bland annat
� ändamålet med folk- och bostadsräkningen,
� innehållet i det register som upprättas vid denna,
� vad som gäller i fråga om registrets bevarande,
� de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller, och
� rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen

(1973:289).

Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1989:908.

SFS 2009:441

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009