SFS 2009:442 Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

090442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 33 §§ lagen (1990:217) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsvakt får inte obehö-

rigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna
lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av be-
tydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

33 §

Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsområdesvakt får

inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag en-
ligt denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhål-
landen av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:442

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009