SFS 2009:443 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

090443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

2

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för taxe-

ring ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse
till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offent-

lighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet en-
dast om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:655.

SFS 2009:443

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009