SFS 2009:444 Lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

090444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1990:409) om skydd för

företagshemligheter ska ha följande lydelse.

8 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en före-

tagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har angripits
enligt denna lag ska ersätta den skada som uppkommer genom hans eller
hennes förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen eller
av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han
eller hon inser eller bör inse, har röjts i strid med offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:444

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009