SFS 2009:445 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

090445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ arkivlagen

(1990:782) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska

gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från
den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

2 a §

3

Det som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters arkiv

ska gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8 §

4

Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som ska finnas för till-

synen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som
avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ ska skötas av de statliga
arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstings-

styrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller lands-
tingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyn-
dighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska perso-

ner som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) full-
gör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller
flera landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften
av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna
eller landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1

fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ ska skötas av de statliga arkivmyn-
digheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de
kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

De statliga arkivmyndigheterna ska också sköta tillsynen över att Svenska

kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:787.

3 Senaste lydelse 1993:1296.

4 Senaste lydelse 1999:305.

SFS 2009:445

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:445

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess or-
ganisatoriska delar för förvaring, m.m.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)