SFS 2009:446 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

090446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

14 §

2

Om det i fall som avses i 11 § bedöms föreligga risk för att utlän-

ningen begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som
anges i 1 § första stycket 2 efter utgången av den i 12 § angivna treårsfristen,
får anmälningsplikt beslutas även för tid efter denna frists utgång. På mot-
svarande grunder får förordnas att 19�22 §§ ska tillämpas på utlänningen för
sådan tid, om risken avser brott som anges i 1 § första stycket 2.

Frågor som avses i första stycket prövas av Stockholms tingsrätt på ansö-

kan av Säkerhetspolisen. Beslut i en sådan fråga ska meddelas för en viss tid
och högst tre år, räknat från den dag då beslutet ska börja tillämpas.

För förfarandet vid rätten gäller, utom i de hänseenden som anges i fjärde

stycket, vad som är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap. rättegångsbalken får inte tillgripas. En

skriftlig berättelse eller en uppteckning eller upptagning av en sådan berät-
telse som avses i 35 kap. 14 § rättegångsbalken får åberopas som bevis.
Bestämmelsen i 10 kap. 3 § andra stycket andra meningen offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller inte. Beslutet får grundas även på hand-
lingar eller annat material som enligt första stycket samma paragraf inte får
lämnas ut till parter.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:720.

SFS 2009:446

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009