SFS 2009:448 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

090448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1991:1047) om sjuklön

ska ha följande lydelse.

18 §

Den som i en arbetsgivares personaladministrativa verksamhet genom

intyg av läkare eller tandläkare, vilket har lämnats arbetsgivaren på grund av
denna lag, eller genom försäkran som avses i 9 § fått kännedom om en en-
skilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt får inte obehörigen
röja vad han eller hon sålunda fått veta.

Föreskriften i första stycket medför inte någon inskränkning i den skyldig-

het att lämna uppgifter som följer av lag eller förordning.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället föreskrifterna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:448

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009