SFS 2009:450 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

090450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1991:1137) om rätts-

psykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

14 §

2

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ eller 26

kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte som behövs för
en rättspsykiatrisk undersökning. Detsamma gäller uppgifter om den miss-
tänkte som behövs för ett läkarutlåtande som anges i 4 § andra stycket lik-
som för ett yttrande av Socialstyrelsen över ett sådant utlåtande eller sådant
läkarintyg som anges i 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:246.

SFS 2009:450

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009