SFS 2009:452 Lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

090452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll ska ha följande lydelse.

22 §

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om nå-
gons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:452

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009