SFS 2009:453 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

090453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får

inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Den som bryter mot förbudet i första stycket ska inte dömas till ansvar en-

ligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:453

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009