SFS 2009:454 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

090454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

27 §

2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra
stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller
7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b § gäller i till-

lämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten el-

ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:125.

SFS 2009:454

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009