SFS 2009:455 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

090455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § tobakslagen (1993:581)2 ska

ha följande lydelse.

24 §

Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får

inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon därvid har
fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2009:455

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009