SFS 2009:458 Lag om ändring i postlagen (1993:1684)

090458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (1993:1684);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § postlagen (1993:1684) ska ha

följande lydelse.

21 §

2

I det allmännas verksamhet ska, i stället för 19�20 §§, bestämmel-

serna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som avses i

19 § första och tredje styckena gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1998:729.

SFS 2009:458

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009