SFS 2009:459 Lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket

090459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att
utöva veterinäryrket;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1994:844) om behörig-

het att utöva veterinäryrket ska ha följande lydelse.

9 §

En veterinär får inte obehörigen röja eller utnyttja vad veterinären i sin

yrkesutövning har fått veta om enskildas affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:459

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009