SFS 2009:460 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

090460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 13 § sjölagen (1994:1009)

ska ha följande lydelse.

18 kap.

13 §

2

Om sjöförklaringen gäller en sammanstötning med ett annat fartyg,

får rätten bevilja anstånd med sjöförklaringen om den därigenom kan hållas
samtidigt med sjöförklaring eller motsvarande utredning för det andra far-
tyget. Ett sådant anstånd får inte beviljas för längre tid än som är oundgäng-
ligen nödvändigt.

Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får sjöförklaring

hållas inom stängda dörrar, om det vid förklaringen kommer att lämnas upp-
gifter för vilka sekretess gäller enligt 29 kap. 13 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Vid sjöförklaring inom stängda dörrar får en
annan enskild sakägare än redaren inte närvara utan redarens samtycke.

Har sammanstötning skett med ett utländskt fartyg, för vilket varken sjö-

förklaring eller motsvarande utredning ska hållas, behöver sjöförklaring inte
äga rum om Transportstyrelsen inte bestämmer något annat. Hålls sjöför-
klaring ska bestämmelserna i andra stycket om handläggning inom stängda
dörrar ha motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2008:1311.

SFS 2009:460

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009