SFS 2009:461 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

090461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

4 kap.

15 §

2

Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående

om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid full-
görandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stif-
telsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap.
10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där
stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom-
munen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller
landstinget ingår i.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:372.

SFS 2009:461

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009