SFS 2009:462 Lag om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

090462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande
av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1994:1383) om

överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för
förvaring ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna

handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 17 § första stycket
tryckfrihetsförordningen och om förvaring av dessa handlingar sedan de
överlämnats. I lagen ges också bestämmelser om sådana organs skyldighet
att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt
reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

I fråga om allmänna handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan eller nå-

gon av dess organisatoriska delar finns bestämmelser i lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

7 §

3

Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i

2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Av 2 kap. 17 § första stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § för-

sta meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ,
som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jäm-
ställas med myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1999:314.

3 Senaste lydelse 1999:314.

SFS 2009:462

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:462

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)