SFS 2009:464 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

090464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 25 §§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

6 §

2

Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säker-

het,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro-

ristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

25 §

Innan en uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller sär-

skild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning, ska den som upp-
giften avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte
om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt nå-
gon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) än
35 kap. 3 §.

�ven om uppgiften omfattas av sådan sekretess, ska den som uppgiften

avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans eller hen-
nes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det intresse
som sekretessen ska skydda.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:156.

SFS 2009:464

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009