SFS 2009:466 Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

090466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i elberedskapslagen (1997:288);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § elberedskapslagen (1997:288)

ska ha följande lydelse.

16 §

Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om förhållanden som är av
betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt eller en enskilds af-
färs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.

I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:466

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009