SFS 2009:467 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

090467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

25 §

Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom allmän

kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det
allmännas verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:467

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009