SFS 2009:468 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

090468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 och 42 §§ personuppgiftslagen

(1998:204) ska ha följande lydelse.

27 §

I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning

eller annars framgår av beslut som har meddelats med stöd av författning att
uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade gäller inte bestämmelserna i
23�26 §§. En personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i
motsvarande fall som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
vägra att lämna ut uppgifter till den registrerade.

42 §

Den personuppgiftsansvarige ska till var och en som begär det skynd-

samt och på lämpligt sätt lämna upplysningar om sådana automatiserade
eller andra behandlingar av personuppgifter som inte har anmälts till
tillsynsmyndigheten. Upplysningarna ska omfatta det som en anmälan enligt
36 § första stycket skulle ha omfattat. Den personuppgiftsansvarige är dock
inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter om vilka
säkerhetsåtgärder som har vidtagits. En personuppgiftsansvarig som inte är
en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) vägra att lämna ut uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:468

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009