SFS 2009:469 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

090469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

15 §

3

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som

avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3 Senaste lydelse 2007:144.

SFS 2009:469

Utkom från trycket

den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009