SFS 2009:470 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

090470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 13 § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ska ha följande lydelse.

4 kap.

13 §

2

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för

punktskattekontroll enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till
verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse
till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offent-

lighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet
endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1999:438.

SFS 2009:470

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009