SFS 2009:472 Lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister

090472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:543) om
hälsodataregister;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1998:543) om hälso-

dataregister ska ha följande lydelse.

10 §

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:472

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009