SFS 2009:475 Lag om ändring i polisdatalagen (1998:622)

090475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (1998:622);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § polisdatalagen (1998:622) ska

ha följande lydelse.

7 §

Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellan-

folklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överens-
kommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter på begäran får lämnas

till en polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol om
det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga,
upptäcka, utreda eller beivra brott.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 8 kap. 3 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:475

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009