SFS 2009:476 Lag om ändring i miljöbalken

090476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 27 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

26 kap.

27 §

2

De som har tagit befattning med ärenden enligt denna balk eller EG-

förordningar inom balkens tillämpningsområde eller i ett sådant ärende har ut-
fört sådana undersökningar som anges i 22 § första stycket tredje meningen får
inte obehörigen röja eller utnyttja vad de då har fått veta om affärs- eller drift-
förhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2009:476

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009