SFS 2009:477 Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

090477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1998:938) om behand-

ling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

16 §

För utlämnande av personuppgifter om totalförsvarspliktiga gäller de

begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:477

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009