SFS 2009:478 Lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan

090478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska
kyrkan;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan ska ha följande lydelse.

10 §

Bestämmelser om rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar när

det gäller vissa verksamheter finns i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:478

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009