SFS 2009:479 Lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

090479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1999:90) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ska ha
följande lydelse.

6 §

Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig

organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Att uppgifter får lämnas ut även i vissa andra fall framgår av 8 kap. 3 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:479

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009