SFS 2009:480 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

090480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av
allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring,
m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (1999:288) om

överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av vissa arkiv

till arkivmyndighet och om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad
som anges i 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen samt om för-
varing av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns också
bestämmelser om skyldigheten att pröva framställningar om utlämnande av
sådana allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 §

Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap.

tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § andra

meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan och
dess organisatoriska delar ska jämställas med myndighet i fråga om befatt-
ningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:480

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009