SFS 2009:482 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

090482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1999:353) om rätts-

psykiatriskt forskningsregister ska ha följande lydelse.

14 §

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska
forskningsregistret.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:482

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009