SFS 2009:485 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

090485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § revisionslagen (1999:1079)

ska ha följande lydelse.

36 §

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och, om före-

taget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs
om företagets angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om före-

tagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i
brottmål.

Revisorn i ett handelsbolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upp-
lysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:485

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009