SFS 2009:486 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

090486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:344) om Schengens

informationssystem ska ha följande lydelse.

8 §

Att uppgifter i registret kan omfattas av sekretess följer av offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:486

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009