SFS 2009:489 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

090489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 3 kap. 11 § och 4 kap.

18 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna åt en juridisk person att förmedla uppgifter i elektroniska dokument
som avses i 2 § till och från tulldatasystemet.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksam-
heten har fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållan-
den. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

3 kap.

11 §

Den som i verksamhet vid tillfälligt lager tar befattning med tull-

deklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling av varor
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har
fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

4 kap.

18 §

Den som i verksamhet vid tullager, frizon eller frilager tar befattning

med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling
av varor får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksam-
heten har fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållan-
den. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:489

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:489

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)