SFS 2009:490 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

090490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:99) om den officiella

statistiken ska ha följande lydelse.

5 §

Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande

av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:490

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009