SFS 2009:493 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

090493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (2001:183) om

behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast uppgift om

namn och personnummer samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sök-
begrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:493

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009