SFS 2009:495 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

090495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp.
Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:495

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009