SFS 2009:497 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

090497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2001:454) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

8 §

I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom social-

tjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:497

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009