SFS 2009:498 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

090498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

2

När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller

fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § ska länsrätten höra lämplig sakkunnig, om
det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen ska för

viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ eller 26 kap.

1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utan hinder av sekretes-
sen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sak-
kunnigs uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:251.

SFS 2009:498

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009