SFS 2009:500 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

090500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 § och 6 kap.

2 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

3 kap.

18 §

Den som fastställer nationella nummerplaner ska hålla dessa allmänt

tillgängliga, utom i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller enligt
15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 kap.

2 §

Den som i samband med förhandling som avses i 1 § får del av uppgifter

om ett annat företags affärs- och driftförhållanden får inte obehörigen föra
vidare eller utnyttja det han eller hon har fått del av eller tillgång till. I det all-
männas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 kap.

2 §

I fråga om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av

elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster
samt vid abonnentupplysning gäller personuppgiftslagen (1998:204), om
inte annat följer av denna lag.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd gäller

även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

tillämpas i stället för 20�23 §§.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:500

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009